fbpx

Adatkezelési tájékoztató

Az adatvédelmi tájékoztató célja

Ebben tájékoztatlak, hogyan vigyázok az adataidra, ha feliratkozol Kiazmus honlap hírlevelére.

A hírlevelet Vasák Benedek (a továbbiakban: Adatkezelő) működteti és kezeli az arra feliratkozók személyes adatait.

Az Adatkezelő 

Név: Vasák Benedek

Székhely és levelezési cím: 1027 Budapest, Fő utca 71.

Telefonszám: +36 30 645 8505

Email cím: kiazmus@kiazmus.hu

A kezelt személyes adatok köre

A hírlevél küldéshez kapcsolódóan a következő személyes adataid kezelem:

e-mail cím, vezetéknév, keresztnév.

Az adatkezelés jogalapja

4.1. Az adatkezelésre önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozatod alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza kifejezett hozzájárulásod ahhoz, hogy a hírlevél feliratkozás során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

A hozzájárulást a hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelés a hírlevélre történő feliratkozás során, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adod meg, a hozzájáruló nyilatkozat önkéntes bepipálásával.

Az adatkezelés célja a hírlevél elküldése általad megadott e-mail címére. Az Adatkezelő az általad rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag hírlevél küldésre használja.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az előzőbekezdésben leírtaktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személy számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a előzetes, kifejezett hozzájárulásod esetén lehetséges.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Személyes adataid megadásakor egyben felelősséget vállalsz azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag te veszed igénybe a szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag téged mint azon érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az adatkezelés időtartama

Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről leiratkozásig tart.

Az adatokat megismerő személyek köre

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő ismeri meg és kezeli.

Az Érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei

Bármikor jogosult vagy tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rád vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatod azokat, a kiazmus@kiazmus.hu elérhetőségre küldött e-mailes megkereséssel.

Az Adatkezelő kérésed tájékoztatást ad a rád vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül írásban.

Adatkezelő – adatvédelmi tisztviselője útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Ön tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Jogaidat az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatod:

E-mail cím: kiazmus@kiazmus.hu

Bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhatsz a fenti elérhetőségen keresztül.

Bármikor jogosult vagy helytelenül rögzített adataid helyesbítését vagy törlését kérni. Adatkezelő az kiazmus@kiazmus.hu e-mail címre beérkezett kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül helyesbíti vagy törli az adatokat.

Tiltakozhatsz személyes adataid jogosulatlan kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Panaszoddal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhatsz.

Ha a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adtad meg annak engedélye nélkül, az Adatkezelő jogosult veled szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Leiratkozás

Hírlevél esetében az Adatkezelő mindaddig kezeli a feliratkozás során megadott adataidat, ameddig le nem ratkozol a hírlevélről, a hírlevél alján található „Leiratkozom” gombra kattintva. Leiratkozás esetén Adatkezelő a továbbiakban a hírlevéllel nem keres meg téged. Bármikor ingyenesen leiratkozhatsz a hírlevélről és visszvonhatod adatkezelési hozzájárulásod.

Egyéb rendelkezések

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről tájékoztat téged, és megszerzi ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulásod, illetve lehetőséget biztosít számodra, hogy a felhasználást megtiltsd.

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetve mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Facebook
RSS
Strava